Firma / İşveren Üyelik Aydınlatma Metni

FİRMA / İŞVEREN TEMSİLCİLERİNİ AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Hakkında İşveren / Firmalar ve/veya Temsilcilerini Aydınlatma Metni
 

Kariyerzirvesi.com Human Kapital İnsan Kaynakları Ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti’nin kariyer ve insan kaynakları alanında hizmet veren bir markasıdır. Bundan böyle veri sorumlusu olarak Human Kapital ‘’şirket’’ olarak anılacaktır.  Kariyerzirvesi.com üyesi işverenler /firmalarla ilgili veri politikamız aşağıda açıklanmıştır.

Şirketimiz ile yapılan sistem üyelik hizmet sözleşmesi gereği ticari ilişkilerimiz kapsamında tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu, güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda  yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 

Aramızda yapılan sistem üyelik hizmet sözleşmesine istinaden Kariyerzirvesi.com işveren yönetim panelinde hesap oluşturmuş yetkili kullanıcılarınız, şirketiniz adına söz konusu sistemin kullanımı açısından sizin verdiğiniz yetkilere sahip olacaklardır. Yetkili tüm kullanıcılarınızın Aydınlatma Metni ve yasal mevzuatta belirtilen ihlaller durumunda sorumluluk şirketinize ait olacaktır.

 

I-) İşlemeye Konu Olan Kişisel Verileriniz:  
Gerçek kişi işveren müşteri veya tüzel kişi işveren müşterinin gerçek kişi temsilcisi olarak aramızdaki ticari ilişkiler kapsamında tarafımızca işleme konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıda açıklanmıştır.

Web Sitesinde Uygulamadaki Kullanım Verileriniz

Siteye üye olurken oluşturduğu kullanıcı bilgileriniz, site içi kullanım hareketleriniz, yetkileriniz,  site içinde giriş ve çıkış yaptığı linklerde yapılan işlemleriniz vb

Çalışma Verileriniz

Çalıştığınız şirket adı, pozisyon adınız, çalıştığınız departman, çalışma şekliniz, imza sirküleri

Kimlik Verileriniz

Ad ve soyadınız,  TCKN, nüfus cüzdanı sureti bilgileri

İletişim Verileriniz

İş veya cep telefonu, e-posta adresiniz, işyeri adresi

Finansal Verileriniz

Banka hesap bilgileriniz, kredi kartı bilgileriniz

Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz

Gerçek kişi işverenlerde; TC Kimliğinde yer alan diğer bilgileri

Görsel ve İşitsel Verileriniz

Fotoğraf, varsa ses kayıtları


II-) Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Hukuki Gerekçeleri: 

Şirket olarak aramızda yapılan sistem üyelik hizmet sözleşmesi, özel istihdam firması olarak tabi olduğumuz yasal mevzuattan kaynaklı yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, vermiş olduğumuz istihdam yönetimi hizmetine ilişkin sözleşmenin ifası ve Şirket’in ticari menfaati gereği yukarıda açıklanan kişisel verilerinizi topluyoruz. Gerçek kişi işveren müşterinin ve/veya tüzel kişi işvereni temsilen müşteri temsilcilerinin ya da sistemi kullanan diğer çalışanlarınızdan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer temsilcileri/çalışanları tarafından fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi, platformlarımıza bilgi girişi yapmanız ve internet ortamına 3. kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz.

Ayrıca işveren müşterilerimize daha kaliteli hizmet sunmak için sizi telefondan arayarak veya e-posta adresiniz üzerinden yazışarak ya da sizlerin bizimle yazışmalarınızdan, telefon ile talep ettiğiniz destek hizmeti kapsamında elde ettiğimiz kişisel verilerinizi toplayabiliyoruz.

Kişisel verileriniz toplama yöntemlerimizden biri de; platformu geliştirmeye yönelik şirketin meşru menfaati gereği Çerez Politikamızda da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi elektronik olarak toplamaktır. 

III-) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, size verdiğimiz istihdam yönetimi hizmetlerine ilişkin olan Hizmet Sözleşmemizin ifası için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir: 

a.)    İşveren müşteri çalışanının Kariyerzirvesi.com platformu eğitiminin verilmesi

b.)    Satış ekibimizin aylık veya yıllık hedeflerinin takibini yapmak ve satış primlerini hesaplamak için satış sözleşmelerinin kontrolü yapmak amacıyla işlenmektedir. 

c.)    Hizmet Sözleşmesi kapsamında işveren müşteriye destek vermek amacıyla İşveren Müşteri ile iletişime geçilmesi

d.)    Satış sürecinde ilan ve öz geçmiş havuzu kullanımı için teklif verilmesi, sözleşmenin imzalandığında ilan, öz geçmiş havuzundan aday bulma kredi ve kullanıcı hakları ve yetkilerinin tanımlanması amacıyla

e.)    Bütçe yönetimi ve finansal raporların hazırlanmasında

f.)     Müşterilerden gelen talepler üzerine sözleşme kapsamında haklarının kontrolü yapılarak, müşterinin bilgilendirilmesi amacıyla

g.)    Cari hesap açma, mükellefiyet sorgulama, E-fatura, E-arşiv, kâğıt faturaların ilgili müşteriye gönderilmesi, cari hesap mutabakatları ve ödeme sürecinin yönetiminde

h.)    İşveren müşteri şikayetlerinin incelenmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyaçların analiz edilmesi ve müşteri destek süreçlerin iyileştirilmesi

i.)      Sözleşmesi sona eren müşterilerin sözleşmelerinin yenilenmesinde

j.)      Sözleşme yenilemeyen işverenlerle iletişime geçerek, sözleşme yenileme nedenlerini araştırmak için 

k.)    Çeşitli nedenlerle müşteri firmalara toplu e-posta ileti gönderimin sağlanması

l.)      Yeni geliştirilen veya revize edilen uygulamaların pazarlanması veya mevcut müşterilerin bilgilendirilmesi

m.)  Platformunda ulaşılan aday sayları, ilan ve ziyaretçi saylarının geldiği seviyeleri bilgilendirmek amacıyla kişisel veriler işlenmektedir.

IV-) Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizi yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşabiliriz:

a.)    Aramızda yapılan hizmet sözleşmesinin ve kesilen faturaların size ulaşması için adınız ve soyadınız, adresiniz ve telefon numaranız gibi kişisel bilgilerinizi kargo firması ile paylaşabiliyoruz.

b.)    Co-location hizmeti aldığımız tedarikçilerle ilişkilerimiz kapsamında tüm aday ve müşteri verilerini şirketimize ait servurlarda tutmaktayız. Ancak tedarikçilerimizin sisteme erişim hakları bulunmamaktadır.

c.)    Şirket içinde satış ve muhasebe, finans bölümü gibi ilgili bölümlerle kişisel verileriniz paylaşılmaktadır. 

d.)    Verdiğimiz hizmetlerle ilgili müşteri memnuniyetini analiz etmek ve süreçlerimizi iyileştirmek içim müşteri memnuniyeti analizi yapan yurt dışı ve/veya yurt içi merkezli firmalara gerekli kişisel verilerinizi aktarabiliriz.

e.)    Bütçe yönetimi, cari kart açılışı, faturalama gibi muhasebe ve finansa ilişkin işlemlerin denetlenmesi ve raporlanması amacı ile bu amaca ulaşmak için gerekli olan kişisel verilerinizi, mali müşavirlik hizmeti aldığımız firmalara ve denetim firmalarına aktarabiliriz.

f.)     Muhasebeye ilişkin ve finansal işlemlerin yönetimi için kullanılan ilgili programa gerekli olduğu takdirde işleme amacına uygun kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu verileriniz ise söz konusu uygulamanın kendi veri kayıt ortamına kayıt edilebilmektedir. .

g.)    Kişisel verilerinizi içeren kayıtların saklama süresi boyunca tutulabilmesini sağlamak amacıyla ilgili kayıtları bu hizmeti veren üçüncü kişi arşiv firmalarına gönderilebiliriz.

h.)    Ayrıca savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşabiliriz.

V-) Haklarınız:

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili olarak,

a.)    Şirketin kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.

b.)    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.

c.)    Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek hakkına sahipsiniz.

d.)    Şirketten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

e.)    Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. İtirazlarının çıkarlarınıza aykırı olması halinde itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz.

f.)     Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde şirketimizden kaynaklı bir kusuru varsa zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

Şirketimize yapılan başvurular, talebin türüne göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili konularda başvurunuzu yazılı olarak veya sistemde kayıtlı elektronik posta adresiniz, güvenli elektronik imza ile şirketimize teslim edebilirsiniz. Şirket gerek görmesi halinde başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi veya haklarınızı korumak amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, ara ya da sistem kayıtlı e-posta adresinize ulaşmak gibi) isteyebilir.

 

www.kariyerzirvesi.com 
HUMAN KAPİTAL İNSAN KAYNAKLARI VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN.TİC.LT.ŞTİ.
Nisbetiye Mahallesi Gazi Güçnar Sokak No:4 /2 Beşiktaş, İstanbul 

Kazımiye Mah. Aşık Veysel Sok, Doğan Apt. No:22 Kat 1 D 5 Çorlu-Tekirdağ
E-posta destek@kariyerzirvesi.com 
Tel : +90 (212) 853 63 32  
Tel : +90 (282) 654 28 05